Nová média. Mnohost perspektiv
WEBOVÉ ARCHIVY, DATABÁZE A PROJEKTY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ

  Nová média. Mnohost perspektiv
NOVÁ MÉDIA VE VZDĚLÁVÁNÍ

  Nová média. Mnohost perspektiv
NOVÁ MÉDIA V TEORIÍCH

   
 

 
28. apríl 2008 14.30 - 18h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Michal Čudrnák (SK), Martin Micka (CZ), Terezie Nekvindová (CZ), Jan Vidlička (CZ), František Zachoval (CZ), Jan Habrman (CZ), Michal Klodner (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Dušan Barok (SK/CZ/DE)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 


Výtvarné umenie v otvorených databázích / Michal Čudrnák (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Slovenská národní galerie zastřešuje od roku 1996 elektronickou podobu Centrální evidence děl výtvarného umění (CEDVU). Zákonem daný úkol SNG byl donedávna realizován za pomoci knihovnické aplikace CDS/ISIS, v průběhu posledních dvou let nicméně došlo ke změně – ve vývoji, respektive finální fázi zavádění je nyní nový systém, postavený na open source aplikaci Fedora určené pro správu digitálního obsahu. Posun od evidence ve freetextové databázi ke správě digitálních snímků děl a zaznamenávání a zprostředkovávání strukturovanějších údajů o dílech zásadně mění dosavadní účel projektu. Nad zákonem požadovanou vrstvou administrativních a popisných údajů vzniká vrstva další (přesahující „byrokratický“ a expertní rozměr), jež je zajímavá i pro „mýtickou“ širokou veřejnost“. Hranice mezi vnitřním prostředím systému a okolím příbuzných online databází se postupně mění na volně prostupné. Výměna standardizovaných dat se jeví jako nejlepší úniková cesta ze stavu izolace. Proč by měla být zajímavá i pro jiné databáze (nejen) z oblasti výtvarného umění na Slovensku a v Čechách a jak by si mohly být databáze prospěšné vzájemnou otevřeností, se pokusím přiblížit v příspěvku.

Dokumentace v síti – Artlist.cz / Martin Micka (Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.)
Artlist.cz (www.artlist.cz) je internetová dokumentační databáze současného umění vznikající v rámci Centra pro současné umění Praha, o.p.s (www.fcca.cz) jako pokračování klasické papírové dokumentace budované již od roku 1992.
Cílem předloni spuštěného projektu je postupně obsáhnout dokumentaci několika tisíc umělecky nejvýraznějších osobností, uměleckých děl, institucí, akcí, klíčových pojmů a názorů vznikajících na území Československa a posléze i České republiky od poloviny 20. století do současných dní. Databáze je koncipována jako výběrová, přičemž rozhodujícím kritériem výběru je umělecká kvalita. Koncept ARTLISTu sice neopomíjí text, nicméně důraz je kladen především na obrazovou složku dokumentace.
V prezentaci bude jednak přiblížena databáze, její obsah a možnosti, ale také komentovány poznatky z více než roku a půl praktického provozu.

Prezentace aktivit Vědecko-výzkumného pracoviště / Terezie Nekvindová (VVP AVU Praha)
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění (VVP AVU) se zaměřuje na výzkum českého poválečného a současného umění. V současnosti pracuje především na výzkumném záměru České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005), jehož výstupem bude kritická antologie textů a výstava vztahující se k tomuto období. Mezi jeho další aktivity patří budování dokumentačního centra s archivem textového a vizuálního materiálu, vydávání periodika Sešity pro teorii, umění a příbuzné zóny a založení archivu současného českého videoartu.
Prezentace se zaměří především na dvě on-line přístupné databáze, bibliobázi a i-datum. Obě slouží v první řadě výzkumu, jehož dílčí výsledky jsou jejich prostřednictvím nabídnuty k užití také veřejnosti. Bibliobáze je databáze bibliografických údajů k českému umění, obsahující zhruba 15 000 bibliografických údajů. Slouží jako praktická vstupní informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století. I-datum se vztahuje k současnému umění a mj. představuje výběr umělců, důležitých výstav a informace o vybraných galeriích. Více na vvp.avu.cz/

DigiLab AVU v Praze / Jan Vidlička, František Zachoval, Jan Habrman (AVU Praha)
Prezentace představí publicistické, výukové a technologické pracoviště AVU pro informační a audiovizuální technologie, poskytující studentům a zaměstnancům školy konzultace, kurzy, přednášky a v neposlední řadě HDV centrum. Více na www.dl.avu.cz/

Portál pro komunikaci a spolupráci a archivní platforma Konvergence / Michal Klodner a Lenka Dolanová (FAMU, Centrum audiovizuálních studií, Praha)
Prezentace portálu www.konvergence.info, který nabízí nástroje pro spolupráci v interdisciplinárním prostředí umění nových médií a intermédií, komunikační infrastrukturu i kulturní archiv. Platforma konvergence je sdílená platforma pro rozsáhlé internetové projekty, meziuniverzitní i mimouniverzitní komunikaci a spolupráci, kterou provozuje Filmová a televizní fakulta AMU. Dále ji využívají projekty hyperkino.net, web anotační metody pro akademická (kritická) vydání filmů na DVD, vznikající archiv filmů ifamu.cz a archiv videoartu Art of Memory.
Portál je otevřen k využití výukovými programy i jednotlivci, pro které může být otevřeným nástrojem pro komunikaci a spolupráci. Jeho součástí je mailinglist pro nová média a intermédia v ČR.

Malé studie v sítích / Dušan Barok
Prezentace vybraných prací z societyofalgorithm.org/networktime
jejich uvedení do vzájemného kontextu.
   
29. apríl 2008 12.30 - 16h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Jaroslav Vančát (CZ), Jan Svoboda (CZ), Barbora Škaloudová (CZ), Lucie Štůlová Vobořilová (CZ), Magdaléna Kobzová (SK/CZ), Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, PhD.
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 


Obraz do škol - od Komenského Světa v obrazech k interaktivním médiím / Jaroslav Vančát (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
Příspěvek se bude zabývat možnostmi využití obrazové stránky nových médií při podpoře tvořivosti žáků. .

Výtvarná výchova a cestičky k multimédiím / Jan Svoboda, klášter Bechyně (Klášter Bechyně, ZUŠ a o.s.)
Analýza současného stavu implementace multimediálních prostředků do výuky výtvarných oborů, včetně problémů s tím vznikajících...
Více na: www.klaster-bechyne.org

Potenciál nových médií v galerijním vzdělávání / Barbora Škaloudová a Lucie Štůlová Vobořilová (lektorské oddělení NG, Veletržní palác)
Příspěvek představí možnosti využití nových médii při zprostředkování uměleckých děl. Jaký vliv mají současné technologie na přístupy ve vzdělávání? Ovlivňují soudobé vizuální prostředky nebo formy naše vnímání a interpretaci uměleckých děl? Prezentace se zaměří na jednotlivá pojetí vzdělávacích programů, vytvořených současnými umělci v rámci projektu ArtCrossing (multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele) ve vzdělávacím oddělení ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze.

Letné dielne 2006 a 2007 / Magdalena Kobzová
Letní dílny 2006 a 2007 byly dvoutýdenní série workshopů, prezentací a performancí organizované sdružením 13 kubikov v postindustriálním prostředí blízko bratislavských Zlatych pieskov. Struktura programu vycházela především z experimentování s kolaborativními postupy napříč disciplínami. Prezentace se zaměří nejen na to, jak to celé probíhalo, ale především to, jaké na způsoby a modely neformálních vzdělávacích aktivit se v praxi osvědčily a co by se ještě dalo vylepšit.

Prezentace pilotního ročníku odboru Multimediální kompozice v Brně / Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, PhD. (HF AMU, Brno) et al.
Prezentace projektu interdisciplinárního výukového programu zaměřeného na multimediální a audiovizuální tvorbu.
 


Hudebni fakulta Janáčkovy akademie múzických umění / Děkan
 
   
29. apríl 2008 16.30 - 18.30h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Jana Horáková (CZ), Denisa Kera (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Filip Cenek (CZ)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 
Emoce a roboty. Proti antropocentrismu / Jana Horáková (Filosofická fakulta MU, Brno)
Robotická performance jsou bitevním polem lidské racionality a emocionality. Jsou výzvou antropocentrismu ve smyslu odhalování limitů lidských kognitivních procesů a interpretačních schopností. Robotická performance fungují jako systémy otevírající prostor hře interpretací. Obrat k abstrakci, k autonomii díla a procesu, charakteristický pro robotické umění a umění 20. století obecně, budeme chápat jako modus zpochybňující antropocentrismus.
Se vzrůstající abstrakcí formy se naše pozornost obrací spíše k interpretačním procesům. Jsme vystaveni konvencím a automatizmům svých vlastních myslí, které řídí náš vztah ke světu a k jiným.
V případě současného robotického umění je zřejmé, že racionální analýza sama o sobě nemůže vysvětlit zážitek, který tyto instalace/performance zprostředkují. Abychom našli způsob, kterým nás robotická performance oslovují a ovlivňují, musíme do jejich interpretace vědomě zapojit své (subjektivní) pocity.

MikrobArt: bakterie jako umělci / Denisa Kera (Filosofická fakulta UK, Praha)
Biotechnologické umění stírá rozdíly mezi laboratoří a galerií, technickou vizualizací a uměleckým obrazem, vědeckým důrazem na objevování skutečnosti a uměleckou představou o kreativitě a přetváření světa. Toto umění nejen objevuje nová média v podobě položivých tkání a DNA, ale také dává prostor novým umělcům. Překvapivě tím nejsou pouze lidé, ale stále častěji i bakterie a další mikroorganismy, kterým lze přičíst umělecké ambice. Přednáška představí současnou uměleckou tvorbu mikrobů z celého světa: od portrétních miniatur po krajinomalbu a také bakteriální videoart.

Od signálu ke kódu. Umělci v dialogu s nástroji / Lenka Dolanová (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze)
Přednáška se bude zabývat vývojem analogových nástrojů používaných videoumělci v 70. letech minulého století ve vztahu k nástrojům současným, k problematice komunikace umělců s inženýry, k DIY nástrojové estetice, k vzájemnosti obrazu a zvuku. Zaměří se na přechod od improvizačního, "živého" modu raného videa využívajícího signálové manipulace k digitálnímu kódu a na návrat reálného času v současných audiovizuálních performancích. Bude doprovázena ukázkami z děl, rozhovorů a dokumentů (zejména) z archívu Steiny a Woodyho Vasulkových.

Blackout / Filip Cenek (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně)
Krátké doplnění přednášky Lenky Dolanové o ukázky současného nostalgického využití softwaru Image/ine (Tom Demeyer a Steina Vasulka, 1997) v rukou VJ Věry Lukášové. Image/ine jako výpadek paměti; zapomínání a zhušťování, alternativní řez optickou pamětí a dobrodružství mimovolného.
   
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt