program                                                                           
                                                     locations                                                                         
                                                     organizátori a podpora                                                            
                                                     press                                                                             
                                                     english                                                                           

 

30-0319hRoxy – NOD, PAkoncert / demoparty
live.electronic.session.2: Fennesz (at), Jan Jelinek (de)
 
 organizátor
live electronic label Muteme, Praha
 
viac info
www.muteme.cz
 
podpora: Goethe Institut v Praze, Rakouské kulturní fórum

Pražský univerzální prostor Roxy-NOD bude po všeobecn? kladn? hodnocené listopadové Japanese Experimental Live Session 30. b?ezna op?t pat?it nejsou?asn?jší experimentální elektronické hudb?.
V rámci tohoto speciáln? sestaveného ve?era se v ?R poprvé p?edstaví z?ejm? nejvýrazn?jší osobnost sv?ta laptopové hudby Rakušan Fennesz a také jeden z nejorigináln?jších tv?rc? vzešlých z tzv. clicks´n´cuts scény Jan Jelinek.

Víde?ský um?lec CHRISTIAN FENNESZ se celosv?tov? prosadil zejména s deskou Endless Summer (Mego 2001), na níž zcela originálním zp?sobem skloubil laptopové zvukové hrátky s kytarovými melodiemi v jakýsi futuristický pop. Jeho improvizované sety sestávající z živé práce se zvukovými soubory se vyzna?ují strhující intenzitou, jak koneckonc? dosv?d?uje i nahrávka jednoho z Fenneszových koncert?, jež pod názvem Live In Japan vyšla loni na britské zna?ce Touch a kterou nap?. prestižní britský hudební ?asopis The Wire ozna?il za “nejlepší laptopové live show v hudební historii”. U stejného labelu Fenneszovi v b?eznu vychází i jeho napjat? o?ekávaná novinka Venice, z ?ehož plyne, že ?eské publikum bude mít jako jedno z prvních v?bec p?íležitost slyšet Christian?v nový materiál v živém provedení. Fenneszovo pražské vystoupení navíc exkluzivn? doplní sám šéf labelu Touch JON WOZENCROFT, který se postará o jeho vizuální doprovod. Druhým vystupujícím bude berlínský JAN JELINEK, jehož rodi?e – jak jméno napovídá – pocházejí z ?ech. I on bude na pódiu živ? pracovat se soubory uloženými v laptopu, na rozdíl od Fenneszových zvukových mas však v jeho p?ípad? p?jde o spíše poklidn?jší manipulaci s drobnými samply ko?en?nými nejr?zn?jšími formami mikro?áste?kového digitálního smetí a praskotu. Na rozdíl od svého tane?ního click-houseového alter-ega Farben Jelinek pod vlastním jménem odhaluje svou experimentáln?jší tvá?, kterou bude potla?ený dubov? zabarvený rytmus podbarvovat z?ejm? jen místy.

Akci zahájí zhruba hodinová prezentace nejzajímav?jších výtvor? z tzv. demoscény (dema = specifické útvary, v nichž se elektronická hudba pojí s vizuálním zpracováním, blízké videoklip?m), poté budou následovat sólová vystoupení výše zmín?ných um?lc? a po skon?ení (22:00) návšt?vníky ?eká ješt? projekce filmu CHRISE WATSONA (také z britského labelu Touch) s názvem Weather Report.